Dzisiaj jest piątek, 07 sierpnia 2020 r., 220 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | KULTURA | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
Fabryka Domów Bogucin
Ile będzie zarabiał starosta i kto zasiądzie w komisjach? Za nami druga sesja rady powiatu kozienickiego
Dodał: KamZap, 12-12-2018 20:41, odsłon: 3316
Fot. A©Arpass
Fot. A©Arpass

W środę 12 grudnia w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Kozienicach odbyła się II sesja rady powiatu kozienickiego VI kadencji. W jej czasie radni ustalili m.in. składy komisji rady i ich przewodniczących oraz wynagrodzenie starosty. Przyznano także pomoc finansową gminie Magnuszew, a także wprowadzono zmiany do tegorocznego budżetu powiatu.

Na początku sesji radny Zbigniew Sitkowski pytał o możliwość dołączenia do jej porządku punktu, w którym radni mogliby uzyskać nurtujące ich informacje, które nie znajdą się w sprawozdaniu starosty z prac zarządu. Sekretarz powiatu Jarosław Chlewicki powiedział, że w świetle nowych przepisów nie ma takiej możliwości. Mariusz Sadowski z obsługi prawnej starostwa wyjaśnił dokładnie treść ustępu 10-13 art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl nowych przepisów interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji starosta Andrzej Jung przeczytał sprawozdanie z prac zarządu powiatu. Od ostatniej sesji zarząd obradował trzy razy. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku”. Wpłynęło sześć ofert, które spełniały wymogi formalne, jednak najwięcej punktów komisja przyznała Fundacji Honeste Vivere w Warszawie. Wnioskowana przez fundację kwota dotacji na realizację zadania to 66 tys. złotych brutto.

Zarząd zapoznał się również z pismem techników medycznych elektrokardiologii zatrudnionych w kozienickim szpitalu w sprawie poparcia dla podniesienia pensji zasadniczej.

 


Sprawozdanie z prac zarządu powiatu przeczytał starosta Andrzej Jung.


Komisje rady i pensja starosty


W czasie dzisiejszej sesji radni podjęli w sumie 12 uchwał. Dwie pierwsze dotyczyły udzielenia pomocy finansowej gminie Magnuszew na modernizację ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy i zakup nowego wozu asenizacyjnego. W sumie gmina Magnuszew otrzyma 403 tys. złotych. Ponadto radni wprowadzili zmiany do uchwały budżetowej na ten rok.

Kolejne uchwały dotyczyły komisji rady powiatu. Na początku powołano komisję skarg, wniosków i petycji w składzie: Marcin Zmitrowicz – przewodniczący, Henryk Plak, Tomasz Trela, Emanuel Zawodnik i Grzegorz Sotowski. Za głosowało 14 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a jeden nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie, po blisko godzinnej przerwie radni ustalili skład komisji rewizyjnej, a przedstawia się on następująco: Grzegorz Sotowski – przewodniczący, Waldemar Witkowski, Tomasz Trela, Henryk Plak i Marcin Zmitrowicz. Za takim składem było 16 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

W kolejnych dwóch uchwałach radni ustalili nazwy i liczbę stałych komisji oraz ich składy osobowe. Tutaj radni byli jednomyślni. W przypadku uchwały o przewodniczących, za proponowanymi osobami na tych stanowiskach głosowało 18 radnych, a jeden się wstrzymał.

Komisje stałe rady powiatu kozienickiego VI kadencji i ich składy osobowe przedstawiają się następująco:


Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji: Tomasz Trela – przewodniczący, Marcin Zmitrowicz, Małgorzata Siekut, Małgorzata Bebelska, Krzysztof Wolski, Emanuel Zawodnik
Komisja zdrowia i spraw społecznych: Waldemar Witkowski, Zbigniew Sitkowski, Lidia Ligorowska, Marek Kucharski, Jerzy Śmiech, Grażyna Ziółek, Włodzimierz Stysiak, Stanisław Orzechowski
Komisja transportu, budownictwa, dróg publicznych  i bezpieczeństwa publicznego:
Henryk Plak – przewodniczący, Waldemar Banaś, Grzegorz Sotowski, Jerzy Śmiech, Grażyna Ziółek, Emanuel Zawodnik
Komisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i geodezji:
Lidia Ligorowska - przewodnicząca, Waldemar Banaś, Małgorzata Siekut
Komisja budżetu, finansów, mienia powiatu i rozwoju gospodarczego:
Małgorzata Bebelska – przewodnicząca, Waldemar Witkowski, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Mirosław Górka


Wszyscy radni wybrani na przewodniczących swoich komisji wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. Natomiast Lidia Ligorowska z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczyła, że swoją decyzję musi skonsultować z władzami swojej partii, a w razie czego będzie musiała zrezygnować z bycia przewodniczącą komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i geodezji.

W kolejnej uchwale radni mieli wybrać delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Do pełnienia tej funkcji został zaproponowany Józef Grzegorz Małaśnicki. Radny Jerzy Śmiech przed głosowaniem spytał kto może zostać delegatem, na co sekretarz Jarosław Chlewicki odpowiedział, że może być to każda osoba, nawet spoza rady. Jerzy Śmiech zaproponował na to stanowisko wiceprzewodniczącą rady Małgorzatę Bebelską, która jednak nie wyraziła zgody. Radny Śmiech nie krył swojego rozczarowania jej decyzją. Ostatecznie Józef Grzegorz Małaśnicki został wybrany przy 13 głosach za, 4 przeciw i 2 wstrzymujących.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na trzy letnią kadencję zostali wybrani: Henryk Banaś oraz Mirosław Górka.

Później radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym.

Na koniec radni zajęli się ustaleniem wynagrodzenia starosty powiatu kozienickiego. Zgodnie z treścią uchwały ma się ona składać z:
- wynagrodzenia zasadniczego – 4 800 złotych
- dodatku funkcyjnego – 2 100 złotych
- dodatku specjalnego (40 % od dwóch poprzednich kwot) – 2 760 złotych
i dodatku za wieloletnią pracę (20 % wynagrodzenia zasadniczego) – 960 złotych.

Pobory starosty miałyby zatem wynieść tyle samo co w poprzedniej kadencji obniżone o ustawowe 20%.

Radna Grażyna Ziółek zauważyła, że proponowane kwoty są to stawki maksymalne i wyraziła opinię, że według niej w obecnej sytuacji szpitala nie powinno się ich przyznawać staroście. W tym miejscu głos zabrał również radny Tomasz Trela, według którego ustawa o obniżeniu pensji pracowników samorządowych była odpowiedzią na tzw. aferę z premiami obecnego rządu. Według radnego nie powinno się za to „karać” starostów i burmistrzów. Ostatecznie uchwała została przyjęta przy 11 głosach za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących.

Sprawy różne

Po przyjęciu wszystkich uchwał odczytano sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych rady powiatu kozienickiego.

Później przyszedł czas na sprawy różne. W tym punkcie obrad radna Grażyna Ziółek pytała o obowiązującą formę interpelacji i zapytań w świetle nowej ustawy. Mecenas Mariusz Sadowski podkreślił, że w obu przypadkach ustawa przewiduje krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikającego z niego pytania.

Również w tym punkcie starosta Andrzej Jung odczytał list gratulacyjny od siebie i przewodniczącego rady Stysiaka skierowany do dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach Elżbiety Czapli, która otrzymała srebrny medal od prezydenta RP za wieloletnią pracę. Odznaczenie to zostało jej przyznane na wniosek starosty.

 


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach Elżbieta Czapla otrzymała srebrny medal od prezydenta RP za wieloletnią pracę, a także gratualcje od starosty i przewodniczącego rady powiatu.


W sprawach różnych, radny Zbigniew Sitkowski poruszył temat sposobu przyjmowania nowych osób do pracy w starostwie. Przewodniczący rady potraktował to jako zapytanie i polecił radnemu złożyć je według nowych obowiązujących procedur. Zbigniew Sitkowski nie ukrywał, że odpowiedź na piśmie nie będzie dla niego satysfakcjonująca, ponieważ zależy mu, aby dotarła ona szeroko do opinii publicznej, jednak Włodzimierz Stysiak podkreślił, że takie są przepisy.

Zbigniew Sitkowski zwrócił również uwagę na stan parkingu przed siedzibą powiatową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jezdni przed głównym wejściem do szpitala w Kozienicach. Według radnego są one niechlubną wizytówką powiatu.

Andrzej Jung przypomniał, że siedziba ARiMR jest dzierżawiona od Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach na okres dwóch lat. Według starosty byłoby niegospodarnością inwestowanie w ten teren bez gwarancji dalszej dzierżawy. Ponadto stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych reaguje w każdy przypadku, w którym stan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu.

W odpowiedzi Zbigniewa Sitkowskiego usłyszeliśmy, że ARiMR znajduje się w obecnej siedzibie od 16 lat i nic nie zapowiada, aby to się zmieniło. Radny chciał również uzyskać informację o tym jakie kroki zostały podjęte od ostatniej sesji w sprawie szpitala, a także kiedy będzie pierwsza sesja poświęcona temu problemowi.

Starosta odpowiedział, że dyskusje na ten temat powinny odbywać się w czasie komisji zdrowia i tak będzie w czasie jej najbliższego posiedzenia.

 


W punkcie spraw różnych szereg tematów poruszył radny Zbigniew Sitkowski (pierwszy z prawej), a były to m.in.: zasady przyjęć do pracy w starostwie, stan parkingu przed siedzibą ARiMR i jezdni przed szpitalem w Kozienicach, a także o sytuacja finansowa SP ZZOZ w Kozienicach.


Na zakończenie radny sejmiku wojewódzkiego Tomasz Śmietanka skierował do radnych powiatowych kilka słów, w których wyraził nadzieję dobrej współpracy między nim, a powiatem i wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład. Przedstawił kilka głównych kierunków, którymi chciałby zająć się w swojej pracy. Są to: pozyskiwanie funduszy unijnych, drogi powiatowe, szpital i most na Wiśle w okolicy Kozienic. Nie zapomniał także o życzeniach bożonarodzeniowych i noworocznych.

 


Radny sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka liczy na dobrą współpracę z radą powiatu w działaniach na rzecz Ziemi Kozienickiej.

 


Dzisiaj radni powiatowi po raz pierwszy głosowali za pośrednictwem nowego systemu elektronicznego.Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. Szpital Powiatowy w Kozienicach
Od dnia 20 lipca 2020 roku w szpitalu w Kozienicach rozpoczął się remont instalacji wodno – kanaliz...
Fot. CKA
Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Enea Wytwarzanie zapraszają na wykład o...
Fot. UM Kozienice
Zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które odbędą się 15 sierpnia w K...
Gmina Kozienice ma zamiar aktywnie uczestniczyć w akcji mającej na celu bezpieczne usuwanie azbestu. Tute...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook