20,8 C
Kozienice
czwartek, 25 lipca, 2024

Modernizacja oczyszczalni

Popularne

Warto przeczytać

Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Grażyny Rybarczyk podpisał umowę z Wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2022. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Gminy Andrzej Łuczycki.

fot.Urząd Gminy Głowaczów

Kwota dofinansowania to niebagatelna suma 5 000 000,00 zł.

Celem planowanej operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głowaczów poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczów. W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków, zważywszy na mocno już wyeksploatowane urządzenia, które wymagają przebudowy bądź wymiany. Zwiększy się przepustowość z 240 m3 /d do 380 m3/d. Oczyszczalnia będzie pracować w technologii mechaniczno-biologicznej, przeznaczona będzie do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym, pochodzących z terenu Gminy Głowaczów z kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych taborem asenizacyjnym. W ramach przebudowy będą wykonane następujące obiekty technologiczne:

 • punkt zlewczy ścieków dowożonych z sitem automatycznym,
 • przepompownia ścieków surowych,
 • oczyszczalnia mechaniczne – sito-piaskownik z płuczką piasku,
 • przepompownia pośrednia
 • zbiornik retencyjny,
 • dwa wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR,
 • zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu,
 • zagęszczacz grawitacyjny osadu,
 • prasa odwadniająca osad w raz z systemem higienizacji i transportu osadu,
 • budynek socjalno – techniczny,
 • studnia przepływomierza ścieków oczyszczonych

Przypominamy – Gmina Głowaczów wystąpiła również z wnioskiem w sprawie wsparcia finansowego tego obiektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równoważnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego i również otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 000.000,00 zł. Termin podpisania umowy zostanie niebawem wyznaczony.

– Jest to bardzo ważne zadanie dla nas wszystkich, ponieważ przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków umożliwi wykonanie dalszych inwestycji w rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Wiadomo, że na terenie naszej gminy przybywa nowych posesji, których podłączenie aktualnie do sieci nie jest możliwe ze względu na przepustowość oczyszczalni, która wynosi 240 m3/dobę. Dzięki planowanej inwestycji nie tylko zwiększamy przepustowość do 380 m3/dobę, ale wykonamy szereg obiektów technologicznych do efektywniejszej eksploatacji oczyszczalni. Składam ogromne podziękowania na ręce Wicemarszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego pana Rafała Rajkowskiego za uruchomienie tego typu programu wsparcia. Dziękuję również Sekretarzowi Gminy panu Andrzejowi Łuczyckiemu, który włożył ogrom pracy i zaangażowania w merytoryczne przygotowanie bardzo dobrego wniosku, co pozwoliło nam wysoko znaleźć się na liście rankingowej powiedział Wójt Gminy Hubert Czubaj.

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content