25,2 C
Kozienice
niedziela, 16 czerwca, 2024

Dyrektor szpitala odwołany. Mamy stanowisko Zarządu Powiatu

Popularne

Warto przeczytać

Zarząd Powiatu Kozienickiego podjął decyzję w przedmiocie odwołania Pana Romana Wysockiego z zajmowanego przez niego stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Poniżej przedstawiamy nadesłaną informację Zarządu Powiatu Kozienickiego

Podstawą do podjęcia tego rodzaju decyzji jest zapis Umowy o zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z dnia 5 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Kozienickiego a Panem Romanem Wysockim tj. § 9 ust. 2 lit. a) ww. umowy, który stanowi następująco: „Zarządowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku gdy Zarządzający rażąco naruszył lub nie dopełnił obowiązków przewidzianych niniejszą umową, co doprowadziło do powstania szkody dla zakładu”. Jak wynika natomiast z zapisu § 4 ust. 1 lit. d ww. umowy o zarządzanie „do zakresu działania Zarządzającego w ramach niniejszej umowy należy prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej, w tym doprowadzenie do bilansowania SP ZZOZ”.

Analiza sposobu prowadzenia gospodarki finansowej SP ZZOZ w Kozienicach nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nie jest to gospodarka racjonalna, co jednoznacznie potwierdzają wyniki finansowe tej placówki wynikające z dokumentacji finansowej, jak również wyniki audytu przeprowadzonego w ww. jednostce przez profesjonalny podmiot, który zakończył się sporządzeniem analizy działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w celu podjęcia działań naprawczych prowadzących do poprawy sytuacji finansowej oraz mającej wpływ na dalsze funkcjonowanie szpitala, datowanej na 28 luty 2023 r. Brak podjęcia działań przez Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach, pomimo wniosków wskazanych w przywołanym raporcie audytowym, w sposób bezpośredni doprowadził do pogłębienia zadłużenia ww. placówki i sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla dalszego funkcjonowaniu placówki. Stan finansów placówki, opisany powyżej, potwierdza również pismo Dyrektora skierowane do Zarządu Powiatu Kozienickiego w dniu 24 października 2023 r.

Mając na uwadze ww. okoliczności, odwołanie Pana Romana Wysokiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach jest działaniem uzasadnionym.

 

Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane

Skip to content