17,8 C
Kozienice
niedziela, 3 lipca, 2022
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Burmistrz Kozłowski: 37 mln zł – to największe wydatki majątkowe w historii. Kozienice, Głowaczów, Gniewoszów i Garbatka-Letnisko z uchwalonymi budżetami na 2022 rok

Popularne


Rada Miejska w Kozienicach przyjęła w czwartek, 30 grudnia projekt budżetu na 2022 rok. Na 19 uczestniczących w sesji radnych „za” było 17, 1 głos był przeciw, 2 wstrzymujące się. Budżety przyjęto także w Głowaczowie, Gniewoszowie oraz Garbatce-Letnisko.

Radni z Kozienic uchwalili budżet na 2022 rok

Radni podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach podejmowali decyzje w sprawie przyjęcia budżetu na 2022 rok. Planowane na przyszły rok dochody budżetu gminy Kozienice mają wynieść blisko 187 milionów złotych. Wydatki zaś opiewać będą na sumę blisko 205 milionów złotych. Na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) burmistrz Piotr Kozłowski zaproponował zarezerwować blisko 37 milionów złotych na 2022 rok.

– Są to największe wydatki majątkowe w historii gminy Kozienice.  Możliwe, że w przeciągu dwóch lat wykonamy rekordową ilość inwestycji. Mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze i nasza współpraca przyczyniać się do spełniania potrzeb mieszkańców – mówił podczas sesji burmistrz Piotr Kozłowski, zapowiadając tym samym po wprowadzeniu Polskiego Ładu, wielce prawdopodobne przekroczenie 40-milionowej granicy budżetu.

Dochody bieżące w 2022 roku stanowić będą blisko 174 miliony złotych. W    ich skład wchodzą  wpływy  z  podatków  i  opłat,  udziały  we  wpływach  z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje oraz pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Wiele inwestycji

Planowane inwestycje dotyczą wielu różnych dziedzin życia. Inwestycjami jakie przedstawił burmistrz Piotr Kozłowski podczas Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach były między innymi 500 tysięcy złotych, które przeznaczone zostanie na infrastrukturę kolejową dla miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Na drogi gminne zostanie przeznaczone łącznie 6,3 miliona złotych, w tym między innymi 2,5 miliona złotych na budowę ulicy Ogrodowej w Kozienicach oraz rozbudowę ulicy Piastowskiej w Aleksandrówce. Ponad 1,4 miliona złotych z budżetu gminy trafi na poprawę bezpieczeństwa ruchu na 6 przejściach dla pieszych w Kozienicach, na ulicach Głowaczowskiej, Legionów i Piłsudskiego, Wiślanej i Maciejowickiej. Przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice wyniesie 800 tysięcy złotych. Gmina planuje także przygotować projekt modernizacji Sikorskiego, która prowadzi do Szpitala Powiatowego. Warto podkreślić, że tylko kilka z planowanych inwestycji.

Na gospodarkę mieszkaniową w gminie Kozienice przewidziano 3,2 miliona złotych. Zostaną one zadysponowane na między innymi budowę mieszkań komunalnych na osiedlu Polesie. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2024.

Stanisław Kuźnar zwrócił uwagę na fakt zmniejszenie dochodów, względem roku poprzedniego. W tej sprawie głos zabrał burmistrz Piotr Kozłowski. – Jeśli chodzi o tak zwane 500+, bo to najbardziej znane sformułowanie tego świadczenia, to będziemy musieli zmniejszyć między innymi z tego tytułu dochód o 16 milionów. W zeszłym roku uchwalaliśmy budżet w wysokości 194, odjąć te 16 to uchwalalibyśmy dzisiaj dochód w wysokości 168. O tą samą kwotę zmniejszą się wydatki. Mieliśmy rok temu 208 milionów, dziś uchwalając mielibyśmy 185 milionów i to jest główne źródło zmniejszenia dochodów. Dochody, które proponuje w projekcie budżetu nie zmniejszą się jednak o 20 milionów, a o 7 i zwiększone zostaną wydatki. Staramy się tą w cudzysłowie „dziurę” zniwelować. Będzie ona co prawda jeszcze większa, ponieważ wypłata 500+ przechodzi do ZUS-u zgodnie z decyzją rządową – mówił burmistrz.

Radny Igor Czerwiński wspomniał o niewystarczającej w jego opinii kwocie przeznaczonej na obsługę długu, na którą burmistrz przewidział w projekcie budżetu na przyszły rok milion złotych. – Co do obsługi zadłużenia i tego faktycznie jakie będzie, będziemy obserwować na bieżąco w ciągu roku. Tę kwotę zmieniamy i ciągle dostosowujemy według nowych i aktualnych wskaźników. Tak jak zawsze – odpowiadał burmistrz.

Bezpieczeństwo publiczne

Oprócz powyższych planowanych inwestycji miasto wesprze także bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym rozbudowę strażnicy w OSP Nowa Wieś oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ryczywół. Inwestycje te pochłoną łącznie milion złotych.

Oświata

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na oświatę to 3,7 miliona złotych przeznaczone zostanie na budowę Przedszkola nr 3. Na budowę edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków gmina planuje przeznaczyć blisko 1,3 miliona złotych.

Pomoc społeczna

Burmistrz Piotr Kozłowski w proponowanym budżecie na 2022 rok zawarł przebudowę budynku PSP w Nowej Wsi na „Środowiskowy Dom Samopomocy, która pochłonie z budżetu gminy 1,2 miliona złotych. Kolejną inwestycją ma być rozbudowa budynku PSP w Kociołkach na „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” w kwocie 2,4 miliona złotych.

Park wodny i „Kozienickie Błonia”

W budżecie gminy Kozienice na 2022 rok ujęto również budowę parku wodnego u zbiegu ulic Legionów-Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny „Kozienickie Błonia”, w którym znaleźć się ma między innymi pumptrack. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć 4,5 miliona złotych. Z kolei 3 miliony złotych zostanie przeznaczone na budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Fundusz Sołecki

Na 2022 rok przewidziano także Fundusz Sołecki, który wesprze kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć. Łączna kwota jaka zostanie rozdysponowana na poszczególne sołectwa to ponad 1,2 miliona złotych.

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy Kozienice ustalono na poziomie blisko 174 milionów złotych, co stanowi 93% wydatków ogółem. Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się w tej kwestii między innymi administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, czy wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych itp.

Radni uchwalili projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną przez burmistrza Piotra Kozłowskiego niejednogłośnie. Na 19 obecnych radnych „za” zagłosowało 17 radnych, 1 głos był przeciw, 2 wstrzymujące.

Głowaczów, Gniewoszów i Garbatka-Letnisko z uchwalonymi budżetami na 2022 rok

W Garbatce-Letnisko i Gniewoszowie sesje rady gminy rozpoczęły się w czwartek, 30 grudnia o godzinie 10. W Garbatce budżet na 2022 rok został uchwalony stosunkiem głosów, 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. W gminie Gniewoszów podczas sesji obecnych było 14 radnych, z czego 10 było za uchwaleniem budżetu, 3 głosy były przeciwko i 1 wstrzymujący się. Tak, więc w obu powyższych gminach uchwalono budżety na 2022 rok.

W gminie Głowaczów już 21 grudnia radni podjęli jednogłośną decyzję w sprawie uchwalenia przyszłorocznego budżetu. Plan dochodów ustalono w kwocie ponad 38 milionów złotych. Plan wydatków to blisko 43 miliony złotych, z czego 13 milionów stanowić będą wydatki inwestycyjne. Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi jakie zamieszczono w planie na przyszły rok to budowa dróg gminnych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Głowaczowie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózie, budowa dwóch ujęć wody SUW w Brzózie.

Rok 2022 zapowiada się bardzo pracowicie. Oprócz zaplanowanych prac będziemy realizować, przy udziale Wojska Polskiego, remont mostu w miejscowości Chodków. Kwota zadań inwestycyjnych jest ogromna i rekordowa. Jestem przekonany, że w trakcie roku będzie jeszcze rosła, również z uwagi na to, że będziemy aplikować i szukać zewnętrznych źródeł finansowania. Warto podkreślić, iż zadłużenie gminy zmniejsza się, wynosi około 3 460 000 zł, co stanowi 9,6% kwoty do planowanych dochodów i jest najmniejsze od kilkunastu lat. Świadczy to przede wszystkim o racjonalnej i oszczędnej gospodarce finansowej. Dziękuję wszystkim Radnym za jednogłośne uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok – powiedział wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj.


Czytaj więcej

- Reklama -

Ostatnio dodane